hierbenik2
Foto: Ivo Ketelaar
Nieuwsbericht | Datum: 11-03-2020Inwoners Groningen beoordelen onderhoud openbare ruimte
Onderhoud scoort norm van 90%

Ieder jaar beoordelen inwoners van de gemeente Groningen het beheer en onderhoud van de openbare ruimte. Sinds 2018 gaat dat met een digitale enquête via het Inwonerspanel en met een meting door een gespecialiseerd bureau in beheer van de openbare ruimte. Uit de resultaten van het Inwonerspanel komt een score van 90% naar voren. In de externe meting scoort het beheer en onderhoud ook een resultaat van 90%. De uitkomsten liggen dus op de door de gemeente vastgestelde kwaliteitsdoelstelling van 90%.

Duidelijk is dat de gemeente voldoet aan de BORG-doelstelling (Beheerplan Openbare Ruimte Groningen) van 90% voor de stad als geheel. Met uitzondering van het Centrum is de gemeente tevreden over de resultaten van beide schouwmethodieken in de gebiedsdelen. Het ambitieniveau voor het Centrum is hoger dan in andere gebiedsdelen. Uit de resultaten van het Inwonerspanel en van de externe meting blijkt dat de beoogde kwaliteitsdoelstelling van 90% hier niet gehaald wordt. We hebben een aantal maatregelen genomen, maar die hebben nog niet geleid tot een betere beoordeling van het kwaliteitsniveau. Zo werden er het afgelopen jaar in het centrum afvalbakken vervangen door afvalzuilen met een grotere capaciteit. Ook werden afvalbakken overdag zichtbaar gereinigd: een schone bak nodigt uit om te gebruiken. Verder is er spetterkit aangebracht op afvalcontainers, waardoor ze minder of helemaal niet meer beplakt kunnen worden. Tot slot is de schouwmethodiek verbeterd. Dit betekent betere instructies aan leden van het Inwonerspanel en een maandelijkse externe schouw in het centrum.

In 2020 worden er ook extra maatregelen uitgevoerd in het onderhoud van de openbare ruimte in het centrum. We willen vooral inzetten op bewonersparticipatie door met leden van het Inwonerspanel in gesprek te gaan en bewoners mee laten denken over de te nemen maatregelen of oplossingen. Verder blijven we spetterkit aanbrengen op afvalcontainers en maken we de containers zichtbaar schoon. Tot slot gaan we meer capaciteit vrijmaken voor de bestrijding van onkruid met heet water.

Verlichting, straatmeubilair, groen, wegen
In de enquête werden vragen gesteld over het onderhoud van bijvoorbeeld groen, wegen, straatmeubilair, verlichting en speeltoestellen. De resultaten waren per gebiedsdeel divers van aard en op basis van de resultaten uit de enquête en de externe meting is bepaald welke inzet op welke specifieke plaats in 2020 nodig is bij het onderhoud en beheer van de openbare ruimte.

Burgerparticipatie
De BORG-enquête-is een belangrijk instrument bij het betrekken van bewoners bij de beoordeling de kwaliteit van het beheer en onderhoud van de stad. In juni en september 2019 vulden ruim 1.763 bewoners via het Inwonerspanel tweemaal een enquête in. In de afgelopen jaren werd de jaarlijkse BORG-schouw, door ongeveer 100 mensen in hun buurt of wijk uitgevoerd. Ook in 2020 krijgen inwoners van de gemeente twee keer de gelegenheid om via een enquête het onderhoud van de gemeente te beoordelen.


Deel dit artikel:                   

Overname Infrasite
Nieuwsbericht
TU Delft spin-off Tiler ontvangt UNIIQ-investering voor doorontwikkeling oplaadtegel e-bikes
Nieuwsbericht
Inwerkingtreding Omgevingswet vraagt extra tijd
Nieuwsbericht
Meer vitamine G voor Groningen: aanpak samen met inwoners
Nieuwsbericht
Inwoners Groningen beoordelen onderhoud openbare ruimte
Nieuwsbericht
Adviesorganen: Zet ontwerpkracht in voor omgevingskwaliteit
Nieuwsbericht
Amsterdam bereidt zich voor op vaker voorkomend extremer weer
Nieuwsbericht
Woningcorporaties: meer flexibele woningen als oplossing voor spoedzoekers
Nieuwsbericht
Amsterdam: genoeg zon- en windstroom voor 80% van de huishoudens in 2030
Nieuwsbericht
Wavin presenteert toekomstvisie aan werknemers
Nieuwsbericht
Hub gaat lantaarnpaal vervangen in Smart City
Nieuwsbericht
Voorbereid op een veranderend klimaat
Nieuwsbericht
Bijna 25.000 aanvragen aardgasloze nieuwbouwwoningen in 2019
Nieuwsbericht
Heijmans en De Wever: 220 woningen in Berkel-Enschot en Tilburg
Nieuwsbericht
Benoeming programmadirecteur-generaal Stikstof bij ministerie LNV
Nieuwsbericht
Groningen in 2020 in het teken van omgaan met klimaatverandering
Nieuwsbericht
Ban Ki-Moon, Rutte en Van Nieuwenhuizen starten actiejaar van klimaatcommissie
Nieuwsbericht
Septembercirculaire: groei van het gemeentefonds en provinciefonds
Nieuwsbericht
Prinsjesdag: eerste reactie VNG op Rijksbegroting 2020
Nieuwsbericht
Onderzoek naar bouwen boven het spoor
Nieuwsbericht
Rotterdam: Kader Gebiedsontwikkeling M4H vastgesteld
Nieuwsbericht
Strukton Civiel heeft samen met Waterbedrijf Groningen en Royal HaskoningDHV een complexe klus uitgevoerd.
Nieuwsbericht
Normdocumenten voor buitenriolering gepubliceerd
Nieuwsbericht


[Banners]